CONTRACT

DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

 

Nr. ……………. din data de ……………….

 

 

 

Părţile contractante:   

 

 

S.C. ……………S.R.L. cu sediul in ……………………, Str. ………………, judetul ……….., Romania, tel.: ……………., e-mail:……………. , web ……………… inregistrata la Reg.Com. cu nr. J…………….., Cod fiscal nr. …………., Licenta de turism nr. ………………, , reprezentata de …………….. in calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia, prin mandatar

 

S.C.  Ustravel Agency S.R.L. cu sediul in Timisoara, Str. Panselelor, nr.63, judetul Timis, Romania, tel: 0723680007, e-mail: contact@ustravelagency.ro , web: www.ustravel.ro, inregistrata la Reg.Com. cu nr. J35/2064/2021, Cod fiscal nr. RO44314390, Licenta de turism nr. 2458, avand conturile in lei nr. RO70BTRLRONCRT0CE3306901 si in euro nr. RO17BTRLEURCRT0CE3306901 deschise la Banca TRANSILVANIA Timisoara, reprezentata de Birsan Cecilia in calitate de administrator,

şi

 

Turistul/reprezentantul turistului,

1.Doamna/domnul (nume, prenume) domiciliat/ă în  ……………, posesor al cărţii de identitate  SERIA:, NR. CNP:, eliberat la data de ……………de catre

 au convenit  la încheierea prezentului contract.

 

I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

 

II. Încheierea contractului

   2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a)    în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin telefon sau mijloace electronice;

b)    în cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art 7 alin (2) din OG 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informatiile si fotografiile prezentate in oferte, ofertele speciale, cataloagele, site-urile, materialele publicitare prezinta si ilustreaza stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative si au caracter informativ. Camera primita de turist poate sa nu corespunda in toate cazurile cu fotografia din oferte, oferte speciale, cataloage, site-uri, materialele publicitare.  

   c) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 50 % - 90% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

   

   2.2. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

 

III. Tariful și Modalitățile de Plată

(3.1) Tariful Contractului este format din:

(a) Costul pachetului de servicii turistice ______________________________, conform Anexei 1;

(b) Eventuala reducere, conform Anexei 1;

(c) Alte taxe și speze, conform Anexei 1.

TOTAL __________________________________.

Tariful cuprinde și comisionul Agenției dar și TVA, cu următoarele amendamente:

a) Pentru destinațiile din UE, tariful include TVA, conform Codului Fiscal, Articolul 1521. Pe factura fiscală emisă de către Agenție este menționat TVA inclus, însă agențiile de turism nu au dreptul de a înscrie TVA-ul în mod distinct.

b) Călătoriile în destinațiile non-UE sunt scutite de TVA, conform Codului Fiscal, Articolul 1521.

(3.2) Tariful va fi achitat astfel:

     Avansul în valoare de _________________________ până la data de _____ / _____ / __________.

     Plata finală în valoare de _________________________ până la data de _____ / _____ / __________.

Depășirea termenului de plată determină aplicarea unei penalități de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, procent care se va aplica la suma totată neachitată. Dacă plata nu se va înregistra în contul aferent Agenției de Turism Ustravel Agency SRL  în termen de 15 zile de la data scadentă conform Anexei 1, adică pachetul de servicii turistice propriu-zis, atunci Contractul se reziliază în mod automat, cu perceperea penalităților prevăzute în Anexa 1, la care se vor adăuga și penalitățile pentru zilele de întârziere.

(3.3) Facturarea serviciilor se va face în Lei (RON), EUR (€) sau USD ($) iar plata serviciilor se va face în baza facturilor emise de către Agenția de Turism Ustravel Agency SRL, în contul bancar indicat de către Agenție.

(3.4) Dacă serviciile turistice contractate vor fi cotate în EUR (€) sau USD (€), iar facturarea se va face în RON, Agenția va factura aceste servicii la cursul BNR + 2% speze bancare. În cazul în care cursul de schimb EUR (€) / Lei (RON) sau USD ($) / Lei (RON) va crește cu 0,5%, sau mai mult, de la data facturării până la data plății, această diferență se va factura ulterior, iar Turistul va fi informat în cel mai scurt timp.

(3.5) Toate documentele de călătorie (e.g. vouchere, bilete de avion, asigurări, etc.) vor fi eliberate de către Agenție și transmise Turistului numai după achitarea integrală a contravalorii pachetului de servicii și încasarea acestei sume de către Agenția de Turism Ustravel Agency

(3.6) In cazul in care turistul doreste sa efectueze plata prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor revenii partii care initiaza plata, respectiv turistului.

 

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   

   4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia, prin mandatar are obligaţia de a informa turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei cu exceptia cazurile prevăzute la pct. 4.9 lit. a), b), c) si d), informarea se va face în timp util pentru a permite turistului să decidă începerea călătoriei.

   4.2. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau a incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile, companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European 261/2004 implementat prin HG nr. 1.912/2006.

   4.3. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), dar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

Alteori, destul de frecvent si prin simetrie, linia de croaziera poate modifica categoria cabinei, (in special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabina superioara ca si cea rezerbata initial (cabina exterioara/balcon in loc de cabina interioara, suita in loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz in care turistul nu va trebui sa plateasca diferenta de calatorie, fiind un bonus din partea liniei.

   4.4. Agenţia poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a: variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, ale taxelor aferente serviciilor logistice ale zborurilor, a taxelor de turist, a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului.

   4.5. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

   a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate, inclusiv in cazul in care intoarcerea turistului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.

   b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

Toate prevederile de la punctul 4.5 se aplică doar când Agenția este răspunzătoare în mod direct pentru neconformitatea serviciilor, dar Agentia va ceda turistului la cerere dreptul de a solicita daune direct celor responsabili.

4.6. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contract, Agentia acorda turistului o reducere adecvata a pretului.

Turistul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

4.7. Daca este imbosibil sa se furnizeze servicii alternative sau turistul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu cu pct. 4.6. al doilea paragraf din prezentul contract, turistul, are dreptul la reducerea pretului si/sau la despagubiri, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie.

4.8. Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile prevazute la pct. 4.6 si 4.7 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent, fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.

   4.9. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract conform disp. art. 14 din O.G.2/2018, cu excepţia următoarelor cazuri:

a)    când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b)    În cazul în care autoritățile aeroportuare, vamale sau a oricăror altor autorități îndreptățite refuză îmbarcarea Turistului sau nu îi acordă permisiunea de intrare sau de ieșire în / dintr-o tară sau teritoriu. Eventualele pierderi și costuri suplimentare generate de aceată situație nu i se pot imputa Agenției;

c)     când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje, obiectelor personale şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;  În aceste cazuri Agenția va depune toate eforturile pentru depășirea situațiilor ivite, dar nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportatea unor cheltuieli suplimentare. Eventualele pierderi și costuri suplimentare induse de oricare dintre aceste situații îi revin exclusiv Turistului;

 

d)    când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin Contract se datorează turoperatorului, adică a organizatorului serviciilor subcontractate de către Agenție sau unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

   4.10. Agenţia, prin mandatar, are obligaţia să furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (email, fax, sms, etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, următoarele informaţii:

   a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

   b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea oganizatorului şi/sau a detailistului;

   c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

   4.11. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, conform disp. art. 17 din O.G.2/2018 precum si în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita in special cu privire la:

a)     furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara

b)    efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea turistului in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din proprie neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile effective suportate de Agentie.

 

4.12.   Agentia informeaza persoana care transfera contractul (cedentul) in conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului

 

             V. Drepturile şi obligaţiile turistului

   5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 15 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări cum ar fi: diferente de tarif, penalizari percepute de compania aeriana, hotel sau alti parteneri, taxe de anulare. Pentru călătoriile ce includ ca mijlocul de transport  avionul, cesionarea poate fi efectuata  numai dacă compania aeriana ofera posibilitatea transferării locului de zbor altei persoane cu alt nume.

 

   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 10:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in afara Romaniei, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor din tara vizitata, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face dupa ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 09:00 a zilei de iesire de la cazare înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în statiunile/orasele din ţara vizitata, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 16:00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12:00 a zilei de iesire de la cazare înscrise pe bilet.

 

   5.3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, turistul poate:

a)     sa accepte modificarea propusa; sau

b)    sa rezilieze contractul fără  a plati vreo penalizare de reziliere.

In cazul in care reziliaza prezentul contract turistul poate accepta un pachet de substitutie, atunci cand acesta este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.

   5.4. Turistul este obligat să comunice mandatarului, in termen rezonabil (comunicat de mandatar) de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.1 privind modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.9 lit. c) şi d), hotărârea sa de a opta pentru:

   a) rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau

   b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

   5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.1 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

   5.6. În cazul în care turistul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

   a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie prin mandatar;

   b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie prin mandatar, cu rambursarea diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

   c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului, in caul in care nu exista penalitati.  

   5.7. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care incetarea îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

   5.8. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele turistului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către turist, cu aplicarea majorarilor tarifare si/sau a penalitatilor legale la momentul respectiv.

    Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

   5.9. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie sau de la mandatar.

   5.10. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi. Distribuirea camerelor la unitățiile de cazare se va face la recepție, iar orice problemă legată de amplasarea sau aspectul camerei se va rezolva direct cu personalul responsabil al unității de cazare, de către Turist și în prezența Reprezentantului local al Agenției (e.g. însoțitorul de grup / ghid, etc.). Ne rezervăm dreptul de a înlocui unitățile de cazare altele de aceeași categorie, acolo unde sunt expres menționate, dacă, spre exemplu, cele indicate nu mai dispun de locuri la momentul rezervării sau unitatea de cazare se află în proces de renovare, ori pentru oricare alte probleme tehnice.

Specificațiile suplimentare referitoare la dotările, tipul sau amplasarea camerei / bungalow-ului (e.g. cabină de duș și / sau cadă, pat matrimonial king / queen size, cameră de fumători / nefumători, cameră cu balcon / terasă, cameră cu vedere la mare, etc.) sunt menționate în rezervare și pe vouchere, însă acestea depind exclusiv de disponibilitatea din momentul în care se face check-in la respectiva unitate de cazare, iar acordarea lor nu poate fi garantată de către Agenție.

 

   5.11. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din prezentul contract, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

Clasificarea unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara in parte, turistul ia act si este de acord cu acestea.

   5.12. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), turistul are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului https://www.politiadefrontiera.ro/. De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului https://www.mae.ro/, pentru informatii complete privind regimul vizelor. În cazul în care turistul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, necesitatea obtinerii vizei, necesitatea vaccinurilor sau necesitatea de a avea pasaport sau/si carte de identitate sau orice alte documente - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

   5.13. Turistul are obligatia de a contacta mandatarul cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

   5.14. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, termenii si condiţiile generale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

   5.15. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

   5.16. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

   5.17. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli care nu pot fi imputate agentiei.

(

(5.18) Turistul răspunde pentru corectitudinea datelor furnizate Agenției la rezervare (nume, prenume, data nașterii, nr. pasaport, domiciliu, CNP, date de călătorie, destinație, punct de plecare, durata sejurului și alte date) cât și pentru valabilitatea documentelor personale și pentru eventualele prejudicii cauzate în urma informațiilor eronate. Dacă Turistul furnizează informații greșite și / sau incomplete, iar Agenția este penalizată de către parteneri (hotel, companie aeriană, touroperator, etc.) pentru corectare / completare, Turistul va suporta toate aceste penalizări. Turistul este obligat ca, la momentul contractării, să prezinte Agenției pașaportul sau cartea de identitate (în funcție de destinația sa) pentru a se prelua datele turistului corecte și complete. În cazul în care numele, prenumele sau adresa Turistului se modifică ulterior semnării Contractului, însă înaintea încheierii călătoriei sale, acesta este obligat să trimită Agenției un document oficial care să ateste această schimbare, urmând ca Agenția să realizeze un Act Adițional la acest Contract, în care să se specifice acest lucru.

 

Turistul este obligat să achite integral suma convenită pentru serviciile turistice solicitate conform Anexei și / sau a indicațiilor reprezentantului Agenției, să verifice cu atenție toate actele eliberate și să rețină toate informațiile referitoare la plecare, precum și indicațiile verbale ale reprezentantului Agenției.

 

            VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri – in concordanta cu tipul de oferta contractata:

   6.1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

   6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe ce includ si bilete de avion penalizările sunt de 100 % din preţul pachetului de servicii turistice, indiferent de data la care turistul solicita renuntarea;

   6.1.2. În cazul serviciilor turistice interne/externe, penalizările sunt de:

I.      OFERTA STANDARD / OFERTA EARLY BOOKING:

   a) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

   b) 70 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16 - 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c)     100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face:

-       într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de plecare,  

-       prin neprezentarea la program,

-       in cazul in care turistul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;

-       in cazul in care Turistul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate

d)    În cazul în care pachetul turistic include bilete de avion, tren, autobuz sau de feribot care au fost emise înainte ca Turistul să renunțe la servicii, Turistul va suporta integral și eventualele penalizări percepute de către compania / companiile transportatoare în cauză.

 

II.   OFERTE SPECIALE:

100 % din preţul pachetului de servicii, indiferent de momentul anularii sau pentru neprezentarea la program

   6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în oferta, in bonul de comanda, in contract sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

   6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

   6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia si comisionul.

   6.5. Penalizările echivalente cu pretul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

   6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare. Cererea de renunțare se consideră a fi primită în prima zi lucrătoare ulterioară primirii acesteia.

   6.7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

   6.8. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

   6.9. Toate sumele menţionate in prezentul capitol se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

 

            VII. Reclamaţii

7.1 Turistul informeaza Agentia, prin mandatar, fara intarzieri nejustificate, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii turistice.

7.2 In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractate, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat si prestatorului de servicii de calatorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

7.3. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să raspunda la reclamatie.

7.4 In cazul in care turistul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la pct. 7.2 si 7.3 de mai sus, Agentia este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.

 

    Datele de contact ale Agenţiei mandatate pentru asistenta:

    Telefon: 

    E-mail:   

 

    Datele de contact ale Agenţiei organizatoare pentru asistenta:

    Telefon: 

    E-mail

 

7.5. Turistul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazuta in capitolul VII sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.

7.6. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal.

 

            VIII. Asigurări

  

   Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

   8.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

   8.2. În cazul în care turistul solicită Agenţiei contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

   8.3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.

   8.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

   8.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

   8.6. Documentele justificative constau în principal în:

   a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

   b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2., 8.3 şi 8.5;

   c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

   d)fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

   8.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

   8.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

   8.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

   8.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie.

 

AGENŢIA RECOMANDĂ ÎNCHEIEREA UNEI ASIGURĂRI STORNO PENTRU ACOPERIREA EVENTUALELOR PENALITĂŢI DE ANULARE.

 

   8.11. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist şi asigurator.

  

           IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

   a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

   b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c)     cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic

d)    Biletul / biletele de avion

 

Documentele necesare pentru achiziționarea unui pachet turistic:

(a) Copie după pașaport (pașaportul dvs. cu minim 6 luni de valabilitate de la data revenirii în țară și recomandabil cu minim 2 pagini libere la finalul călătoriei dvs., alocând câte o pagină liberă pentru fiecare țară / teritoriu pe care urmează să o / îl vizitați (cu viza validă în cazul în care e nevoie de viză în respectiva țară / respectivele țări).

(b) Copie după Cartea de Identitate (C.I.);

(c) Adresa de domiciliu (dacă aceasta diferă față de cea din C.I.);

(d) Număr de telefon și adresă de e-mail;

(e) Adresa de corespondență (adresa la care vor fi trimise documentele dvs. de călătorie in cazul in care va fi necesar).

În anumite situații, vă putem solicita și alte documente pentru a putea să completăm documentele dvs. de călătorie (e.g. copii după certificate de vaccin, copii după card(uri) de fidelitate al companiei / companiilor cu care urmează să zburați, copii după vize deja emise, etc.).

 

X. Călătoria Minorilor

(10.1) Copiii sub 18 ani care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți, sunt obligați să prezinte autorităților vamale și de imigrări, acordul ambilor părinți, sau al celui care nu-i însoțește (în funcție de caz), document autentificat la notariat.

(10.2) Dacă minorul are vârsta de până la 14 ani, Contractul se efectuează de către părinți, ca reprezentanți legali ai minorului, sau de către părintele căruia i s-a încedințat minorul, în cazul în care părinții sunt divorțați.

(10.3) Dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani, acesta semnează Contractul alături de părinții săi, ca ocrotitori legali ai minorului care îl asistă pe acesta și îi încredințează actele, sau de către părintele căruia i s-a încredințat minorul, în cazul în care părinții sunt divorțați.

(10.4) În cazul în care părinții sunt divorțați, pentru călătoria minorului, sunt necesare următoarele documente:

(a) Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă, în cazul în care minorul este însoțit de părintele căruia i-a fost încedințat;

(b) Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă și adițional, declarația notarială privind acordul din partea părintelui căruia i s-a încredințat minorul, dacă minorul este însoțit de către celălalt părinte (căruia nu i s-a încredințat minorul);

(c) Hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă și adițional, o declarație notarială privind acordul din partea părintelui căruia i s-a încredințat minorul, privind însoțirea copilului de către o altă persoană majoră, în cazul în care minorul călătorește fără a fi însoțit de către părinți.

 

XI. Conditii generale de calatorie:

 

11.1. Unele destinații, precum și ofertele de tip „Aventură” (e.g. oferte care includ accesul în parcuri și rezervații naturale, oferte de tip safari, croaziere în zone semi-polare, oferte care includ ascensiuni și plimbări prin natură, etc.) pentru care deși se depun toate eforturile pentru a menține programul stabilit, acesta poate fi modificat din cauza condițiilor meteo nefavorabile (e.g. restricționarea accesului în zonele protejate sau închiderea temporară a unor trasee datorită precipitațiilor, alunecărilor de teren, migrației ghețarilor, etc.), schimbarea traseului către autoritățile locale (e.g. reglementări ale instituțiilor care protejează parcuri și rezervații naturale), blocării accesului spre zonele de campare / înnoptare, etc. Aceste situații nu pot fi considerate sub controlul Agenției, și modificarea programului contractat se va face luând în considerare în primul rând siguranța Turistului.

(11.2) În cazul călătoriilor personalizate, de grup sau individuale, pe care Agenția le organizează, aceasta poate, la solicitarea Turistului / Turiștilor, să trimită un reprezentant al său care va însoți grupul de turiști și va supraveghea bunul mers al călătoriei în numele Agenției, asigurându-se că programul se desfășoară conform specificațiilor din Anexa 1. În adiție, însoțitorul din partea Agenției, poate oferi Turiștilor asistență în situațiile de urgență, asigură comunicarea cu partenerii locali, face traducerea prezentărilor oferite de către ghidul local și comunică informații cu privire la program. La solicitarea expres a Turistului / Turiștilor, Însoțitorul poate fi inclusiv ghid, specializat pe destinația / destinațiile în care urmează a se călători.

(11.3) Însoțitorul din partea Agenției, poate modifica la fața locului programul circuitului pe zile, inclusiv ordinea în care se vor vizita obiectivele turistice, desigur în funcție de anumite condiții obiective (e.g. eficientizarea itinerariului în conformitate cu situația traficului, a condițiilor meteo, a orarului de funcționare, etc. de la fața locului), dar fără a afecta structura generală a programului contractat. Această posibilitate este valabilă și în ceea ce privește Ghidul local.

11.4. În cazul în care Turistului i se solicită direct de către furnizor / partener local, plata unor servicii care erau incluse în pachetul de servicii turistice, este oblicat să contacteze imediat Agenția pentru clarificarea situației. În cazul în care Agenția nu a fost contactată imediat la unul dintre numerele de urgență, aceasta nu poate fi făcută răspunzătoare de rambursarea acestor sume.

 

 

XII. Forta Majora

 

Agenția nu răspunde în situații de forță majoră cum ar fi dar fără a se limita la: grevă, conflicte politice și de război, situații catastrofale, de pericol public, atac terorist, embargou internațional, precum și în cazul în care companiile aeriene în mod unilateral stabilesc limite de răspundere sau aduc modificări cu privire la orar, itinerar, etc. Toate aceste situații care nu sunt imputabile Agenției se consideră situații de forță majoră și exonerează de răspundere Agenția.

 

            XIII. Dispoziţii finale

   13.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

   13.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018.

   13.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

   13.4. Turistul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, turistul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

   13.5. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

   13.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

IV. Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

(14.1)Datele cu caracter personal ale Turistului” reprezintă Datele cu caracter personal pentru care Turistul este operatorul de date și care sunt prelucrate de către Agenția de Turism Ustravel Agency  în calitate de persoană împuternicită de către operator, sau de persoanele secundare împuternicite de către operator, în decursul prestării serviciilor.

(14.2)Operator de date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, fie în mod independent, fie în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor, operatorul de date sau criteriile pentru desemnarea operatorului de date vor fi în conformitate cu prevederile din legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor.

(14.3)Persoana împuternicită” de operator înseamnă orice persoană fizică sau juridică, orice autoritate publică, orice agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele unui operator de date sau la cererea altei persoane împuternicite de operator care acționează în numele unui operator de date. “Persoana vizată” va avea sensul atribuit termenului persoană vizată de legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și va include, cel puțin, toate persoanele fizice identificate sau identificabile la care se referă datele cu caracter personal. “Persoană secundară împuternicită de operatorul de date” este reprezentată de orice persoană fizică / entitate angajată ori în colaborare cu Agenția de Turism Ustravel Agency  sau de oricare altă persoană secundară împuternicită de către Agenție care primește date cu caracter personal în vederea unor activități de prelucrare pe care să le execute în numele Turistului.

(14.4)Clauzele contractuale standard ale Uniunii Europene” se referă la clauzele contractuale standard ale Uniunii Europene pentru transferul datelor cu caracter personal către persoanele împuternicite de operatorii de date conform 2010/87/UE sau actului succesor. “GDPR” se referă la Regulamentul 2016/679 (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(14.5)Date cu caracter personal” reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică în viață, identificată sau identificabilă, sau termenul va avea sensul stabilit prin legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un factor de identificare cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

(14.6)Incident privind datele cu caracter personal” va fi atribuit conform legislației aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor termenilor “incident de securitate”, “breșă de securitate” sau “încălcarea securității datelor cu caracter personal”, însă va include orice situație în care Agenția de Turism Ustravel Agency  află că datele cu caracter personal ale Turistului au fost (sau este probabil să fi fost) accesate, divulgate, modificate, pierdute, distruse sau utilizate de către persoane neautorizate, într-un mod nepermis. “A prelucra”, “prelucrează”, “prelucrare” sau “prelucrat” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni executate asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automatizate sau nu, inclusiv, fără limitare, accesarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal și toate definițiile echivalente din legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor, în măsura în care definițiile respective sunt mai extinse decât această definiție. “Statul relevant” înseamnă toate statele, cu excepția acelor state membre ale Uniunii Europene și a altor state cu privire la care există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție conform Art. 25.6 din Directiva Europeană privind protecția datelor sau articolului 45 din GDPR.

(14.7)Servicii” reprezintă totalitatea serviciilor oferite, inclusiv produsele și asistența, oferite de către Agenția de Turism Ustravel Agency  în temeiul prezentului Contract.

(14.8) În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul va recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanții pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în prezentul regulament și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate. Persoana împuternicită de operator nu va recruta o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizații generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecții față de aceste modificări.

(14.9) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de către un operator este reglementată printr-un contract sau alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern si prevede în special că persoană împuternicită de operator:

(a) Prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni documentate din partea operatorului, inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, cu excepția cazului în care această obligație îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care i se aplică. În acest caz, acesta va notifica această obligație juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepția cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

(b) Se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate;

(c) La alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile existente, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;

(d) Pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat și contribuie la acestea.

(14.10) În utilizarea serviciilor oferite de către Agenție, Turistul va avea responsabilitatea exclusivă de a se conforma cu întreaga legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor în ceea ce privește corectitudinea, calitatea și legalitatea datelor cu caracter personal ale Turistului care urmează să fie prelucrate de către Agenție în legătură cu serviciile. De asemenea, Turistul se va asigura că instrucțiunile pe care le transmite către Agenție în legătură cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal vor fi în conformitate cu întreaga legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și că nu va determina Agenția să își încalce obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor.

(14.11) Datele cu caracter personal ale unui angajat în cadrul Agenției de Turism Ustravel Agency  sau ale unui colaborator al Agenției primite de către Turist din partea Agenției vor fi folosite de către Turist strict în gestionarea serviciilor pentru care s-a încheiat prezentul Contract și în conformitate cu politicile de confidențialitate ale Agenției și cu legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. Aceste transmiteri de date cu caracter personal vor fi făcute de către Agenție numai atunci când sunt legale în scopul de a gestiona Contractul și serviciile pentru care acesta a fost încheiat.

 
 
 
 
Agenţia,                                                                               Turist,
S.C. ………….. S..L.                                                              
                                                                                            Numele si prenumele,
Reprezentant legal: ____________________                             _______________________  
Functia: agent de turism                                                    Semnatura turist,  
Semnatura

 

Stampila